Utgivere av håndboken er nettverket KAN - Klimakur for avfallsforbrenning i Norge. KAN er et industrisamarbeid mellom avfallsforbrenningsanlegg i Norge med aktivitet knyttet til fangst, lagring og/eller utnyttelse av CO2 (CCS/CCUS).

Industrisamarbeidet ble etablert høsten 2020 for å bidra til informasjonsdeling og
bedre løsninger rundt karbonfangst og –lagring for avfallsbransjen via økt samarbeid
om felles utfordringer. KAN har deltakere fra Statkraft Varme, Forus
Energigjenvinning, BIR, Hafslund Oslo Celsio og Returkraft, og er åpen for opptak av
nye samarbeidspartnere etter hvert som flere avfallsforbrenningsanlegg starter opp
egne CCS-prosjekter. Karbonfangst og – lagring går kort fortalt ut på å redusere
mengden CO2 (karbondioksid) som slippes ut i atmosfæren, ettersom utslipp av CO2
fører til uønskede klimaendringer.


CLIMIT har bidratt med økonomisk støtte til arbeidet med håndboken, og Norsk
Energi og Cowi har bistått med selve utarbeidelsen. Formålet med utgivelsen er at
den skal kunne fungere som en guide som forbrenningsanlegg med planer om CCS-
prosjekter kan trekke veksler på før de går i gang med prosjektene. Tanken er at
man slik kan bidra til at det utvikles bedre løsninger for hele bransjen. Håndboken
tar utgangspunkt i hele den tekniske verdikjeden fra CO2 er fanget til den er
permanent lagret. I tillegg tar den for seg regulative og kommersielle forhold som
det fortsatt er noe usikkerhet knyttet til.

Håndboken tar for seg problemstillinger knyttet til hele verdikjeden for karbonfangst og -lagring.
Tekst i bilde: Fra fabrikk til lagringsfasilitet forteller tekst at røykgass med CO2 går til en
midlertidig lagringsfasilitet og omgjøres til flytende form. Deretter transporteres CO2 i flytende
form via et transportmiddel til en ny stasjon for mellomlagring, før det i overføres til skip som tar
det med til permanent lagring. Den permanente lagringen skjer ved at det sendes ned under
havbunnen til godkjente reservoar via rørledning.


Forus Energigjenvinning har blant annet bidratt i håndboken med forretningsmodeller
og bedring av rammebetingelser.

Ønsker du å lære mer om CO2 fangst hos forus energigjenvinning se www.forusco2.no