Forus Energigjenvinning er en miljøbedrift som driver med energigjenvinning av avfall. Vi sorterer, sluttbehandler og forbrenner avfall for produksjon av strøm og fjernvarme.

Sluttbehandling av utsortert restavfall er et samfunnsansvar. Hos oss leveres og gjenvinnes restavfall fra husholdninger i en region på nærmere 400 000 innbyggere – fra Lister i sør til Ryfylke i nord. Om lag 2/3 av avfallet kommer fra husholdningene. I tillegg leveres restavfall fra offentlige virksomheter og næringsliv.

Energipolitikk

Forus Energigjenvinning er viktig for å nå kommunenes klimamål gjennom en miljømessig god sluttbehandling av restavfall og mulighet for effektiv, lokal og fleksibel energiløsning.

Vi er en energibevisst virksomhet, med mest mulig energieffektiv drift av prosesser og aktiviteter. Energien i avfallet som forbrennes i anlegget skal gjenvinnes mest mulig effektivt, med lavt internt energitap og minst mulig bruk av fossile brensler. Arbeidsprosessen bygger på prinsippene i NS-EN ISO 50001:2011 – Energiledelsessystemer.

Tillatelse, utslipp og kontrollorgan

Forus Energigjenvinning har ikke utslipp til vann eller grunn. Det stilles svært strenge krav til utslipp fra forbrenningsanlegg. Resultatene fra målinger gjennom flere år viser at utslippene som kommer gjennom pipa som avgasser til lufta, ligger langt under de krav som er satt av forurensingsmyndighetene.

Tillatelse om forbrenning av avfall er innvilget av Fylkesmannen i Rogaland som også er bedriftens kontrollorgan.

Tillatelse etter forurensningsloven til avfallsforbrenningsanlegg er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981 § 29, jf §§ 11 og 16, jf også forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 10-4.

Forus Energigjenvinning har videreført Miljøavtalen om NOx 2018-2025.

Bedriften har kontinuerlige målinger av totalt støv, HCl, SO2 , TOC, NOx og CO.

Utslipp til luft og vann og generert avfall fra ulike samfunnssektorer, inkludert årlige utslipp fra virksomheter har rapporteringsplikt til Miljødirektoratet og Fylkesmannen.

For mer informasjon se: http://www.norskeutslipp.no/

Forus Miljøpark

Forus Energigjenvinning er en del av Forus Miljøpark, et geografisk område som ligger i veikrysset Forusbeen/Løwenstrasse, helt sør på Forussletta, på grensen mellom Sandnes, Sola og Stavanger kommune. Inne på dette området finnes bedriftene og anleggene Forus Energigjenvinning (forbrenning og energiproduksjon), Westco Miljø AS (mottak og sortering av avfall fra næringslivet), IVAR sin gjenvinningsstasjon på Forus (mottak av avfall fra privatpersoner) og IVAR ettersorteringsanlegg (sortering av restavfall fra privatpersoner). Anleggene bidrar til at regionen i dag har en høy grad av gjenvinning av avfall.