Hos Forus Energigjenvinning ser vi på avfall som en ressurs. Ved å utnytte varmen fra forbrenning av restavfall til fjernvarme og produksjon av elektrisitet, utnyttes ressursene i alt avfallet.

Energiutnyttelse

Når avfallet blir brent og varmen utnyttet til å skape varmt vann og strøm, snakker vi om forbrenning med energiutnyttelse. Energiutnyttelse av restavfall erstatter bruk av elektrisitet, olje og gass til oppvarming og gjør at helse- og miljøskadelige stoffer tas ut av kretsløpet. Selv for avfall med lavt energiinnhold er energiutnyttelse mer miljøvennlig enn deponering, fordi deponering vil medføre større utslipp av klimagasser.

Strømproduksjon og fjernvarme

Den totale forbrenningskapasiteten hos Forus Energigjenvinning er på ca. 110 000 tonn avfall, som gir 225 GWh disponibelt til fjernvarme og 50 GWh strøm. 50 GWh strøm tilsvarer årsforbruket til 2500 husstander eller 25 000 elbiler. Dette gir en betydelig reduksjon i utslipp av klimagasser dersom den samme energien hadde blitt produsert gjennom bruk av fossilt brensel.

Et fjernvarmeanlegg er i praksis et sentralvarmeanlegg som forsyner en bydel eller flere bygg med energi til varmt tappevann og oppvarming. Det varme vannet føres ut i rørnett til kundene før det går gjennom en varmeveksler i hvert bygg inne i kundens eget anlegg. Her vil vannet gi komfortabel og effektiv varme i alle etasjer gjennom rør i gulvene eller radiator. Det avkjølte returvannet føres tilbake til sentralen. Fjernvarmenettet til Lyse fra Forus Energigjenvinning er godt utbygd på Forus med en arm ut til Jåttåvågen. I tillegg jobbes det kontinuerlig med planer for videre utvidelse til Stavanger, Sandnes og Sola.

Ettersortering

Forus Energigjenvinnings primæroppgave er å sluttbehandle avfall generert av kommuner og næringsliv i Rogaland ved forbrenning. Forbrenning er eneste lovlige sluttbehandling av restavfall etter at deponi ble forbudt i Norge i 2009.

På landsbasis inneholder utsortert restavfall av omtrent 45 % karbon av biogent opphav og 55 % karbon av fossilt opphav.

I 2019 satte IVAR i drift et nytt ettersorteringsanlegg som ligger ved siden av Forus Energigjenvinning. Anlegget sorterer ut og gjenvinner blant annet plast fra privatpersoners restavfall. Det restavfallet som ikke lar seg sortere, fraktes på transportbånd til Forus Energigjenvinning. Siden mesteparten av plast er fjernet medfører dette redusert utslipp av fossil CO2. Beregninger utført av IVAR tilsier at den fossile andelen etter ettersortering er under 30%.

Planer om karbonfangst

Klimagassutslipp fra Forus Energigjenvinning kan reduseres ytterligere ved karbonfangst. I tillegg må det etableres infrastruktur for transport og lagring av CO2. Teknologien for fangst av CO2 fra forbrenningsanlegg er fremdeles umoden, og det er ikke utviklet en transportkjede for deponering av CO2 i Norge. Forus Energigjenvinning følger utviklingen. I tråd med planer for forventet oppgradering av første forbrenningslinje, er det aktuelt å se på løsninger for karbonfangst.