Prosessen

1. Avfall samles inn

Hos Forus Energigjenvinning produseres strøm og fjernvarme gjennom forbrenning av avfall.

Første steg er avfall som samles inn fra husholdninger og næringsliv og som kjøres med renovasjonsbiler til anlegget hvor det forbehandles og lagres innendørs.

Illustrasjon av steg 1 av prosessen som viser avfall samles inn
Illustrasjon av steg 2 av prosessen som viser avfall kvernes

2. Avfall kvernes

Tipping fra lasteplanet til renovasjonsbilene foregår innendørs i hall for å forhindre at avfall kommer ut i nærmiljøet.

I siloen kvernes avfallet og metall trekkes ut med magnet og gjenvinnes. En kran henter avfall fra siloen og slipper det ned i trakten som fører til forbrenningsovnen. Hos Forus Energigjenvinning har vi både en manuell og en automatisk krane som går hele døgnet.

3. Avfall forbrennes

Avfallet transporteres via skruetranspotør fra trakten til innmaterkammeret hvor brenselet doseres til ovnen etter behov.

Primærkammeret i ovenen er basert på ristovn-prinsippet. Avfallet føres gjennom ovnen uten hjelp av sekundærenergi, hvor det finner sted en fullstendig utbrenning og gassifisering. Temperaturen i primærkammeret kontrolleres for å unngå fordampning av tungmetaller og andre skadelige stoffer.

I ovnens sekundærkammer brennes de brennbare gassene ut.

Slagg og aske føres ut av ovnen. Av fire tonn avfall blir kun ett tonn aske igjen.

Illustrasjon av steg 3 av prosessen som viser avfall forbrennes
Illustrasjon av steg 4 av prosessen som viser røykgass og damp produseres

4. Røykgass og damp produseres

Fra ovnen går den varme røykgassen inn i kjelen. Røykgassen kjøles ned, og det produseres damp som benyttes til å produsere strøm og varme.

I filteret renses røykgassen for forurensinger som støvpartikler, tungmetaller, dioksiner, svovel og saltsyre. Like før filteret tilsettes kalk og aktivt karbon for økt effekt.

Den rensede røykgassen sendes ut av pipen. Utslippene måles kontinuerlig for å sikre at de konsesjonsfastsatte utslippsverdiene ikke overstiges.

5. Kretsløpet er fullført

Kretsløpet er fullført. Søppel og avfall levert fra husholdninger og næringsliv blir tilbakeført som energi, strøm og fjernvarme.

Fjernvarmeanlegget fungerer ved at det varme vannet føres ut i rørnett til kundene før det går gjennom en varmeveksler i hvert bygg inne i kundens eget anlegg. Her vil vannet gi komfortabel og effektiv varme i alle etasjer gjennom rør i gulvene eller radiator. Det avkjølte returvannet føres tilbake til sentralen.

Lyse har et godt utbygd fjernvarmenett som leverer varmtvann for oppvarming og varmt tappevann til boliger og bedrifter, i kommunene Stavanger, Sandnes og Sola.

Illustrasjon av steg 5 av prosessen som viser at kretsløpet er fullført

Ønsker du mer informasjon?

Vi er her for å hjelpe deg. Vennligst ta kontakt med vedkommende under.