Informasjon om menneskerettigheter og arbeidsforhold

Forus energigjenvinning er åpne om hvordan konsernet forebygger og håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

Vi ber om at eventuelle informasjonskrav sendes til post@forusenergi.no

Forus energigjenvinning vil gi en tilbakemelding innen tre uker etter at informasjonskrav er mottatt. I visse tilfeller kan behandlingstiden være inntil 2 måneder, jf Åpenhetsloven § 7. informasjonssøker vil i så fall, innen tre uker etter at informasjonskravet ble mottatt, bli orientert om forlengelsen og årsak til forlengelse, samt informasjon om når henvendelsen kan forventes å bli besvart.

Vi gjør oppmerksom på at Åpenhetsloven § 6 åpner for at et informasjonskrav kan avslås blant annet dersom:

  • Henvendelsen ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å identifisere hva henvendelsen gjelder
  • Henvendelsen er åpenbart urimelig
  • Den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om noens personlige forhold
  • Den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller andre drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den opplysningene angår.

Et eventuelt avslag på et krav om informasjon vil bli behandler ti samsvar med bestemmelsene i Åpenhetsloven § 7

Forespørsel om informasjon

Forespørsel om informasjon om håndtering av negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Mail merkes med: Navn på kontaktperson, firmanavn, e-post kontaktperson og telefonnummer til kontaktperson. Vennligst oppgi en så konkret beskrivelse som mulig av hva informasjonskravet gjelder.

Vår redegjørelse etter åpenhetsloven

Åpenhetsloven pålegger virksomheter en plikt til å offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene. Forus Energigjenvinning publiserer redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene i henhold til åpenhetsloven: Link til redgjørelse