Adgangskontroll

Alle besøkende og servicepersonell skal registreres på kontrollrommet og meldes ut ved avreise. Ingen besøkende skal ferdes alene på området.

Personlig verneutstyr

Hjelm er påbudt på hele anlegget. Øvrig verneutstyr benyttes etter behov og risiko. Personer på omvisning eller møter ol. trenger kun å benytte hjelm og eventuelt synlighetsbekledning.

Ferdsel

Anleggsområdet er travelt, med stor trafikk av tunge kjøretøy. Vis forsiktighet! Kjørende har forkjørsrett. Fartsgrensen på området er 30 km/t.

Truck, kran, hjullaster, løftebord o.l. skal kun betjenes av personer med godkjent opplæring og/eller sertifisering. Lån av maskiner og utstyr avtales med kontrollrom. Vis varsomhet ved arbeid i høyden. Stillaser skal være i henhold til gjeldende regelverk. Parkering på anvist sted.

Nødssituasjoner

Beredskapsplan er tilgjengelig i kontrollrom, samt oppslag på dører og i heis. Gjør deg kjent med denne.

I kontrollrom finnes hjertestarter og nødvendig førstehjelpsutstyr. Det finnes også førstehjelpskrin, øyeskyllevann og brannslokkingsutstyr ute i anlegget.

Hygiene

Hyppig og effektiv håndvask gir god håndhygiene. Bruk i tillegg hånddesinfeksjon eller hansker. Hansker erstatter ikke håndvask! Fotskrape er plassert utenfor hovedinngang, og engangsdresser fås ved henvendelse.