Forus Energigjenvinning er en miljøbedrift som driver med energigjenvinning av avfall. Avfallet kommer fra faste leverandører.

De leverer restavfall fra husholdninger i en region på nærmere 400 000 innbyggere – fra Lister i sør til Ryfylke i nord. Om lag 2/3 av avfallet kommer fra husholdningene. I tillegg leveres restavfall fra offentlige virksomheter og næringsliv.

Avfallet veies, kontrolleres og forbehandles (tar ut metall og kvernes) før det energigjenvinnes i forbrenningsanlegget. Avfallet utnyttes til produksjon av fjernvarme som kundene utnytter til vannbåren varme og varmt tappevann. I tillegg produseres det strøm. Lyse leverer fjernvarme til eksisterende og nye bygg i området. Fjernvarmenettet ligger i de tre kommunene Stavanger, Sandnes og Sola.

Forbrenningsanlegget har vært i drift siden 2002. Anlegget driftes 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Etter åpningen av nye forbrenningslinje 2, har anlegget nå kapasitet til å forbrenne omlag 110.000 tonn avfall per år.

Forus Energigjenvinning har ikke utslipp til vann eller grunn. Det stilles svært strenge krav til utslipp fra forbrenningsanlegg. Resultatene fra målinger gjennom flere år viser at utslippene som kommer gjennom pipa som avgasser til lufta, ligger langt under de krav som er satt av forurensingsmyndighetene.

Forus Energigjenvinning er viktig for å nå kommunenes klimamål gjennom en miljømessig god sluttbehandling av restavfall og mulighet for effektiv, lokal og fleksibel energiløsning.

Tillatelse, utslipp og kontrollorgan

Tillatelse om forbrenning av avfall er innvilget av Fylkesmannen i Rogaland som også er bedriftens kontrollorgan.
Tillatelse etter forurensningsloven til avfallsforbrenningsanlegg gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981 § 29, jf §§ 11 og 16, jf også forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 10-4.

Forus Energigjenvinning har videreført Miljøavtalen om NOx 2018-2025.
Les mer om NOx-fondet på NHOs sider her og Klima- og miljødepartementets pressemelding her.

Bedriften har kontinuerlige målinger av totalt støv, HCl, SO2 , TOC, NOx og CO.

Utslipp til luft og vann og generert avfall fra ulike samfunnssektorer, inkludert årlige utslipp fra virksomheter har rapporteringsplikt til Miljødirektoratet og Fylkesmannen.

For mer informasjon; se http://www.norskeutslipp.no/

Energipolitikk

Forus Energigjenvinning er en energibevisst virksomhet, med mest mulig energieffektiv drift av sine prosesser og aktiviteter. Energien i avfallet som forbrennes i anlegget skal gjenvinnes mest mulig effektivt, med lavt internt energitap og minst mulig bruk av fossile brensler.

Energiledelse

Energiledelse er et begrep som bygger på arbeidet med en kontinuerlig forbedringsprosess hvor bedriften kartlegger sin energibruk og muligheter for energibesparelser og jevnlig evaluerer sitt system for energiledelse, sine tiltak og mål for reduksjon av energiforbruk.
Arbeidsprosessen bygger på prinsippene i NS-EN ISO 50001:2011 – Energiledelsessystemer.

Ytre miljø

Sluttbehandling av utsortert restavfall er et samfunnsansvar. Forus Energigjenvinning ble etablert i 2002 etter politisk ønske om lokal sluttbehandling av utsortert restavfall. Lokal sluttbehandling reduserer veitrafikk og har skapt varige lokale arbeidsplasser, men genererte også et vesentlig utslippspunkt for klimagasser i regionen. Anlegget har ingen prosessutslipp til vann.

Forus Energigjenvinnings primæroppgave er å sluttbehandle avfall generert av kommuner og næringsliv i Rogaland ved forbrenning. Forbrenning er eneste lovlige sluttbehandling av restavfall etter at deponi ble forbudt i Norge i 2009. Deponering ville ført til høyere klimagassutslipp grunnet biologisk nedbrytning til den kraftigere klimagassen metan.

På landsbasis inneholder utsortert restavfall av omtrent 52 % karbon av biogent opphav og 48 % karbon av fossilt opphav. Karbon av fossilt opphav er i all hovedsak ulike plastfraksjoner. Sluttbehandlingen generer et klimagassutslipp, både biogent og fossilt.

Forus Energigjenvinning og virksomhetens klimagassutslipp er lokalisert i Sandnes kommune. I henhold til forurenser-betaler-prinsippet bør klimagassutslippet allokeres kommuner og næringsliv som genererer avfallet, dette gir avfallsbesitter ansvar for hele avfallets livssyklus og vil bedre kunne stimulere til klimagassreduksjon ved avfallsreduksjon. Forus Energigjenvinning vil i løpet av 2019 utarbeide en fordelingsnøkkel for allokering av mottatt restavfalls opphav.

Reduksjon av klimagasser fra avfall gjøres mest kostnadseffektivt gjennom tiltak høyere i avfallshierarkiet: redusere mengden plast som produseres og kastes, ombruk av plast før den kastes, materialgjenvinning av kastet plast, og til slutt fangst av karbon etter forbrenning.

Reduksjon av plastbruk og ombruk ligger utenfor Forus Energigjenvinnings virke. Når restavfall først er samlet inn er det primært to tiltak for klimagassreduksjon – utsortering &  materialgjenvinning av plast, og karbonfangst & lagring.

I 2019 satte IVAR i drift et nytt ettersorteringsanlegg som ligger ved siden av Forus Energigjenvinning. Anlegget sorterer ut og materialgjenvinner bl.a. plast fra privatpersoners restavfall. Det restavfallet som ikke lar seg sortere, fraktes på transportbånd til Forus Energigjenvinning. Siden mesteparten av plast er fjernet  medfører dette  redusert utslipp av fossil CO2 fra Forus Energigjenvinning.

Klimagassutslipp fra Forus Energigjenvinning kan reduseres ytterligere ved karbonfangst. I tillegg må det etableres infrastruktur for transport og lagring av CO2. Teknologien for fangst av CO2 fra forbrenningsanlegg er høyst umoden. Det er ikke utviklet en transportkjede for deponering av CO2 i Norge. Forus Energigjenvinning følger utviklingen.

En løsning for karbonfangst for Forus Energigjenvinning kan sees i sammenheng med forventet oppgradering av første forbrenningslinje.